Algemene Voorwaarden

Read the English version of this agreement here: http://stock.sothisisflanders.be/terms

Algemene voorwaarden

Gelieve deze overeenkomst zorgvuldig te lezen.

Dit is een licentieovereenkomst tussen de gebruiker en So This Is Flanders, waarin wordt uitgelegd hoe de content waarvoor een licentie werd aangekocht, kan worden gebruikt.

Door het kopen of gebruiken van content van So This Is Flanders, gaat de gebruiker akkoord met de voorwaarden van deze overeenkomst en is hij verplicht deze na te leven. Gaat de gebruiker niet akkoord met een van de voorwaarden in deze overeenkomst, dan kan de door So This Is Flanders aangeboden content niet worden aangekocht of gebruikt.

Voor de doeleinden van deze overeenkomst betekent "gebruiken" downloaden, kopiëren, reproduceren, wijzigen, bewerken, synchroniseren, weergeven, uitzenden, publiceren of er anderszins gebruik van maken.

Lees het onderdeel “Beperkingen” voor uitzonderingen op de toegekende rechten.

Onder de voorwaarden van deze overeenkomst verleent So This Is Flanders volgende licenties:

1. Royalty Free Licentie

Royalty Free content wordt gelicentieerd voor onbeperkt gebruik. De prijs wordt berekend op basis van de bestandsgrootte.

De door So This Is Flanders toegekende rechten zijn: permanent (geen gebruiksduur), wereldwijd (kan worden gebruikt in elk geografisch gebied), onbeperkt (kan een onbeperkt aantal keren en in alle soorten media worden gebruikt) en niet exclusief (So This Is Flanders kan dezelfde inhoud in licentie geven aan andere klanten).

Wil de gebruiker de exclusieve rechten van royaltyvrije inhoud verwerven, dan dient hiervoor contact te worden opgenomen met So This Is Flanders.

2. Rights Managed Licentie

Rights managed content wordt gelicentieerd voor beperkt gebruik. De prijs wordt berekend op basis van grootte, plaatsing, gebruiksduur en geografische distributie.

3. “Enkel voor redactioneel gebruik”

Een deel van de content op deze website, zowel onder de royalty free als onder de rights managed licentie, wordt door So This Is Flanders aangeboden met de beperking “Enkel voor redactioneel gebruik”. Deze content mag alleen worden gebruikt ter illustratie van nieuwswaardige evenementen of evenementen van algemeen belang voor het publiek in bijvoorbeeld een krant, tijdschrift, redactionele website of blog, niet-commerciële presentatie, enz. Gebruik voor commerciële, promotie- of reclamedoeleinden is uitdrukkelijk verboden.

De redactionele inhoud van content die is aangeduid als “Enkel voor redactioneel gebruik” kan op geen enkele manier worden gewijzigd. Bijsnijden is wel toegestaan op voorwaarde dat de inhoudelijke betekenis hierdoor niet verandert en de redactionele integriteit van de inhoud gewaarborgd blijft.

Beperkingen

1. De gebruiker mag de inhoud niet op een pornografische, lasterlijke of anderszins onwettige manier gebruiken.

2. De door So This Is Flanders aangeleverde inhoud mag niet worden gebruikt op een manier die het voor anderen mogelijk maakt deze te downloaden, extraheren of herdistribueren als een op zichzelf staand bestand, los van het uiteindelijke project of gebruik.

3. Gevoelige onderwerpen. Bij inhoud die personen bevat of eigendom van anderen, wanneer gebruikt in verband met een gevoelig of controversieel onderwerp, moet de gebruiker aangeven dat deze alleen voor illustratieve doeleinden wordt gebruikt en dat de personen die in de inhoud worden gepresenteerd, modellen zijn.

4. De gebruiker mag niet ten onrechte beweren dat hij de oorspronkelijke maker is van een bepaald werk wanneer dit voornamelijk bestaat uit inhoud waarvoor een licentie is verleend door So This Is Flanders.

Verboden gebruik tenzij een aanvullende licentie wordt aangeschaft.

1. Verkoop van producten. Tenzij een aangepaste licentie is gekocht, mag de gebruiker de gelicentieerde inhoud niet gebruiken als afbeelding op producten die te koop worden aangeboden, inclusief maar niet beperkt tot ansichtkaarten, mokken, t-shirts, kalenders, posters, screensavers of wallpapers op mobiele telefoons of soortgelijke items (inclusief marketingproducten via op maat gemaakte websites).

2. Elektronische sjablonen. De gebruiker mag de door So This Is Flanders gelicentieerde inhoud niet gebruiken om elektronische of digitale sjablonen te ontwikkelen voor wederverkoop of andere vormen van distributie (bijvoorbeeld websitesjablonen, sjablonen voor visitekaartjes, sjablonen voor wenskaarten, brochureontwerp, enz.).

3. Handelsmerken of logo's. Tenzij een aangepaste licentie is gekocht, mag de gebruiker de inhoud niet gebruiken als onderdeel van een handelsmerk, handelsnaam, bedrijfsnaam, servicemerk of logo.

Wie kan de door So This Is Flanders gelicentieerde inhoud gebruiken?

De rechten die aan gebruikers worden verleend, zijn niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar en kunnen niet worden overgedragen of in sublicentie worden gegeven aan een andere persoon, behalve in de volgende situaties:

1. Werkgever of opdrachtgever. Als de aankoop wordt gedaan namens een werkgever of klant, mag de werkgever of klant van de gebruiker de inhoud gebruiken. In dat geval verklaart en garandeert de gebruiker dat hij de volledige bevoegdheid heeft om zijn werkgever of opdrachtgever aan de voorwaarden van deze overeenkomst te binden. Als de gebruiker deze bevoegdheid niet heeft, kan zijn werkgever of opdrachtgever de inhoud niet gebruiken. De verkregen rechten kunnen alleen toebehoren aan de gebruiker of aan zijn werkgever / opdrachtgever, afhankelijk van wie als gebruiker wordt geïdentificeerd.

2. Onderaannemers. De gebruiker kan onderaannemers (bijvoorbeeld typografen) of distributeurs machtigen om de inhoud te gebruiken in elk productie- of distributieproces dat verband houdt met het uiteindelijke project of gebruik. Deze onderaannemers en distributeurs moeten ermee instemmen gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst en mogen de inhoud niet voor andere doeleinden gebruiken.

Gebruikersaccounts

De gebruiker is verantwoordelijk voor de controle van alle activiteiten van zijn gebruikersaccount en stemt ermee in de veiligheid van alle wachtwoorden en gebruikersnamen te handhaven. Bij elk ongeoorloofd gebruik of onbruik op de beveiliging zal de gebruiker onmiddellijk So This Is Flanders op de hoogte brengen. De gebruiker gaat ermee akkoord alle verantwoordelijkheid te aanvaarden voor elke activiteit die plaatsvindt onder zijn gebruikersaccount.

So This Is Flanders behoudt zich het recht voor om overdrachten en gebruikersactiviteiten te controleren om naleving van de voorwaarden van deze overeenkomst te garanderen. Indien wordt vastgesteld dat de gebruiker deze of enige andere regel van deze overeenkomst schendt, kan So This Is Flanders de toegang tot de account opschorten en andere juridische middelen gebruiken.

Eigendomsrechten en auteurschap

Alle op de website gelicentieerde inhoud is eigendom van So This Is Flanders. De gebruiker kan geen recht doen gelden op inkomsten met betrekking tot fotokopieën, digitale kopieën of ander secundair gebruik van het gelicentieerde materiaal.

Voor commercieel gebruik is het niet nodig om het auteurschap van de afbeelding te vermelden, maar in het geval van gebruik van de inhoud voor redactionele doeleinden, moet de volgende vermelding worden opgenomen naast de inhoud of in de aftiteling van het werk: “© So This Is Flanders” of “© So This Is Flanders / naam van de auteur”.

De gebruiker mag de naam So This Is Flanders gebruiken, maar niet de logo's of handelsmerken ervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Beëindiging / annulering / verwijdering

Beëindiging: So This Is Flanders kan deze overeenkomst op elk moment beëindigen als de gebruiker een van de hierin opgenomen voorwaarden schendt. De gebruiker dient dan te stoppen met het gebruik van de inhoud en moet alle kopieën verwijderen of vernietigen. Op verzoek moet de gebruiker schriftelijk aan So This Is Flanders bevestigen dat aan deze vereisten werd voldaan.

Gebruiksrechten op sociale media: als de gebruiker de gelicentieerde inhoud reproduceert op een socialmediaplatform of een andere website van een derde en dit platform of deze website gebruikt de inhoud voor eigen doeleinden of in strijd met de voorwaarden van deze overeenkomst, dan wordt deze overeenkomst onmiddellijk ingetrokken. In dat geval stemt de gebruiker ermee in om op verzoek van So This Is Flanders alle inhoud van dat platform of deze website te verwijderen.

Restitutie en annulering: Alle verzoeken om restitutie of annulering moeten schriftelijk worden ingediend binnen een periode van maximaal 7 dagen en zolang de inhoud niet is gebruikt. Zodra aan deze voorwaarden is voldaan, kan So This Is Flanders de bestelling annuleren en een volledige terugbetaling op uw account of creditcard uitvoeren. Er is geen krediet of restitutie beschikbaar voor annuleringsverzoeken die meer dan 7 dagen na ontvangst van de inhoud zijn ontvangen. In geval van annulering worden de rechten voor het gebruik van de inhoud ingetrokken, waardoor de licentienemer verplicht is om alle kopieën van de inhoud te verwijderen of te vernietigen.

Inhoud verwijderen: So This Is Flanders behoudt zich het recht voor om eenzijdig en op elk moment te stoppen met het licentiëren van een inhoudsitem. In het licht van de kennisgeving aan So This Is Flanders, of als So This Is Flanders zelf merkt dat enige inhoud onderhevig is aan een claim van inbreuk op het recht van een derde partij, kan So This Is Flanders eisen dat de gebruiker onmiddellijk en zelfstandig stopt met het gebruik van de inhoud, eventuele kopieën verwijdert of vernietigt, en ervoor zorgt dat zijn klanten, distributeurs en/of werkgever hetzelfde doen. So This Is Flanders biedt in dat geval gratis vervangende inhoud aan, onderhevig aan de andere voorwaarden van deze overeenkomst.

Verklaringen en garanties.

So This Is Flanders verklaart en garandeert het volgende:

Niet-inbreuk garantie. Voor alle gelicentieerde inhoud garandeert So This Is Flanders dat het gebruik van dergelijke inhoud in overeenstemming is met deze overeenkomst en dat ze, zoals aangeleverd door So This Is Flanders * geen inbreuk maakt op:

- enig auteursrecht of morele rechten van de eigenaar / auteur van de inhoud;

- enig handelsmerk of enig intellectueel eigendomsrecht

- op enig recht op privacy of publiciteit.

* afgezien van eventuele wijzigingen, overlappingen of heroriëntaties die door de gebruiker zijn aangebracht

Verklaring van afwijzing van garantie. Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, verleent So This Is Flanders geen rechten of geeft geen enkele garantie met betrekking tot het gebruik van namen, personen, handelsmerken, handelsopmaak, ongeregistreerde of auteursrechtelijk beschermde logo's, ontwerpen, kunstwerken of architectuur afgebeeld of vervat in de inhoud. In dergelijke gevallen is de gebruiker als enige verantwoordelijk om na te gaan of autorisaties vereist zijn voor het voorgestelde gebruik van de inhoud en als enige eveneens verantwoordelijk voor het verkrijgen van dergelijke autorisaties. De gebruiker erkent dat in het algemeen geen autorisaties worden verleend voor inhoud die is geïdentificeerd als “enkel voor redactioneel gebruik” en dat sommige rechtsgebieden wettelijke bescherming bieden tegen het gebruik van iemands foto, afbeelding of intellectueel eigendom voor commerciële doeleinden, wanneer dit niet is geautoriseerd door die persoon. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de betaling van eventuele verschuldigde bedragen onder en in overeenstemming met enige andere voorwaarden van een zakelijke overeenkomst als gevolg van het gebruik van de gelicentieerde inhoud.

Disclaimer bijschrift / metadata. Hoewel er zeer grote inspanningen worden geleverd om inhoud te classificeren, indexeren, benoemen en correct titels toe te kennen, garandeert So This Is Flanders niet de nauwkeurigheid van dergelijke informatie, of van enige metadata die bij de inhoud wordt geleverd.

Ontbreken van andere garanties. De inhoud wordt geleverd "in de huidige staat" zonder enige uitdrukkelijke, impliciete of expliciete verklaring, garantie of voorwaarde, inclusief maar niet beperkt tot verklaringen, garanties of voorwaarden die impliciet zijn in de verkoop of het gebruik voor een bepaald doel. So This Is Flanders verklaart of garandeert niet dat de website of de ter beschikking gestelde inhoud geschikt is voor de behoeften van de gebruiker of dat het gebruik ervan ononderbroken of foutloos is.

Schadeloosstelling / beperking van aansprakelijkheid.

Vergoeding verschuldigd door de gebruiker aan So This Is Flanders. De gebruiker aanvaardt en stemt ermee in So This Is Flanders, zijn eigenaar en inhoudleveranciers, evenals zijn vertegenwoordigers, beheerders en werknemers, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle schade, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief juridische vergoedingen) die voortvloeien uit het gebruik van enige inhoud buiten de reikwijdte van deze overeenkomst; van enige schending of vermeende schending door de gebruiker (of een persoon namens de gebruiker) van de voorwaarden van deze overeenkomst of enige andere overeenkomst met So This Is Flanders; en het niet verkrijgen van de nodige toestemming voor het gebruik van de gelicentieerde inhoud.

Beperking van aansprakelijkheid.

So This Is Flanders is niet aansprakelijk jegens de gebruiker of enige andere persoon of entiteit voor enige speciale, indirecte, incidentele, gevolg- of soortgelijke schade, noch is So This Is Flanders aansprakelijk voor enige kosten of verliezen die voortvloeien uit deze overeenkomst, zelfs als So This Is Flanders op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, kosten of verliezen.

Bepaalde rechtsgebieden staan de uitsluiting van impliciete garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

 Diversen

Toewijzing. Deze overeenkomst wordt aangegaan op persoonlijke basis met de gebruiker en mag niet door de gebruiker worden toegewezen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van So This Is Flanders. So This Is Flanders mag, zonder kennisgeving of toestemming, deze overeenkomst overdragen aan een zakelijke gelieerde onderneming of een opvolger, op voorwaarde dat een dergelijke entiteit ermee instemt gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

Audit. Na een redelijke kennisgeving stemt de gebruiker ermee in om So This Is Flanders kopieën te geven van voorbeelden van projecten of eindgebruik met gelicentieerde inhoud, en om So This Is Flanders gratis toegang te geven tot elke website of platform waar de inhoud wordt gereproduceerd en waartoe toegang wordt betaald of anderszins beperkt. Bovendien heeft So This Is Flanders na redelijke kennisgeving het recht om, naar eigen goeddunken, hetzij via zijn eigen werknemers of derden, audits uit te voeren van gebruikersrecords die rechtstreeks verband houden met deze overeenkomst en met het respectieve gebruik van de gelicentieerde inhoud, om de naleving van de voorwaarden van deze overeenkomst te verifiëren.

Elektronische opslag. De gebruiker stemt ermee in het copyright-symbool, de naam van So This Is Flanders, het identificatienummer van de inhoud en alle andere informatie in het elektronische bestand met de originele inhoud te behouden, evenals de veiligheidsmaatregelen die worden gebruikt om de inhoud te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik door derden. De gebruiker mag één (1) kopie van de inhoud maken als reservekopie.

Jurisdictie Deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten van de Belgische staat. Beide partijen gaan akkoord met en aanvaarden de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van België.

Autonomie van contractbepalingen. In het geval dat een van de clausules van deze overeenkomst ongeldig of onwettig wordt geacht, heeft dit geen invloed op de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules. Dergelijke clausules worden alleen herzien voor zover dat nodig is om ze te kunnen handhaven.

Afstand. Alleen een formele schriftelijke verklaring van afstand kan een verklaring van afstand vormen van enige bepaling van deze overeenkomst.

Meldingen. Alle kennisgevingen die onder deze overeenkomst naar So This Is Flanders moeten worden gestuurd, moeten per e-mail worden verzonden naar info@sothisisflanders.be.

Alle mededelingen aan de gebruiker worden per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in het bijbehorende gebruikersaccount.

Belastingen. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle verkoopbelastingen, gebruiksbelastingen, belasting over de toegevoegde waarde, bronbelastingen en heffingen die door enig rechtsgebied worden opgelegd die voortvloeien uit de verleende licentie of het gebruik van de gelicentieerde inhoud.

Status van de gelicentieerde inhoud. De gebruiker moet de gelicentieerde inhoud beoordelen en controleren op mogelijke defecten (digitaal of anderszins) voordat hij de gelicentieerde inhoud voor kopiëren indient. So This Is Flanders is niet verantwoordelijk voor schade of verliezen opgelopen door de gebruiker of een derde partij, direct of indirect, als gevolg van echte of vermeende defecten in de gelicentieerde inhoud of de bijschriften ervan of op enige andere manier in de kopie.

Annulering van licentie. Als een schriftelijk verzoek tot annulering van deze overeenkomst wordt gedaan binnen 30 dagen na de datum van ontvangst van de gelicentieerde inhoud en als dergelijke gelicentieerde inhoud niet is gebruikt, mag So This Is Flanders, volgens de wet, deze overeenkomst annuleren en een krediet verlenen aan de rekening of creditcard van de gebruiker

Elektronische facturering; Rente op achterstallige rekeningen. De gebruiker aanvaardt om elektronische facturen te ontvangen van So This Is Flanders (eigendom van Geert Huysman), via het e-mailadres dat is gekoppeld aan de So This Is Flanders-account van de gebruiker. Als de gebruiker een factuur van So This Is Flanders niet volledig betaalt binnen de daarin vermelde termijn, mag So This Is Flanders, onder de wettelijk toegestane voorwaarden, servicekosten in rekening brengen voor elk verschuldigd bedrag, totdat de betaling is uitgevoerd.

Voorbehoud van rechten. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in de voorwaarden van deze overeenkomst, zal niets daarin worden opgevat als een overdracht of overdracht aan de gebruiker van enig eigendom van de rechten, inclusief auteursrechten en gerelateerde rechten op de gelicentieerde inhoud of werken en diensten die daarin worden gebruikt.

Diverse bepalingen.

Ongeautoriseerd gebruik en beëindiging. Elk gebruik van de gelicentieerde inhoud op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze overeenkomst, of in strijd is met de voorwaarden ervan, vormt een schending van intellectuele eigendomsrechten en verleent So This Is Flanders het recht om alle rechtsmiddelen te gebruiken die beschikbaar zijn onder de wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten rond de wereld. Bovendien, en onverminderd andere rechtsmiddelen, behoudt So This Is Flanders zich onder deze overeenkomst het recht voor om de gebruiker een bedrag aan te rekenen aan dat gelijk is aan vijf (5) keer de prijs van de licentie van So This Is Flanders, voor ongeoorloofd gebruik van de gelicentieerde inhoud. De gebruiker stemt er hierbij mee in te betalen,

So This Is Flanders behoudt zich ook het recht voor om deze overeenkomst te beëindigen als de gebruiker een van de volgende zaken doet:

- de overeenkomst uitvoeren nadat de gebruiker door So This Is Flanders op de hoogte is gebracht van het ongeoorloofde gebruik van gelicentieerde inhoud;

- onjuiste informatie verstrekken over de doeleinden van het gebruik van gelicentieerde inhoud op het moment van het aangaan van deze overeenkomst;

- de licentie niet volledig betalen op de vervaldatum;

- anderszins acties onderneemt in strijd met de voorwaarden van deze overeenkomst.

In geval van beëindiging moet de gebruiker het gebruik van de gelicentieerde inhoud onmiddellijk staken en de inhoud vernietigen.

Suspensie. Na kennisgeving aan So This Is Flanders of als de gebruiker merkt dat het gelicentieerde materiaal mogelijk onderhevig is aan een claim van rechten van derden waarvoor So This Is Flanders aansprakelijk kan zijn, kan So This Is Flanders eisen dat de gebruiker, onmiddellijk en op eigen initiatief:

- het gebruik van gelicentieerde inhoud opschort;

- de gelicentieerde inhoud verwijdert of verwijdert uit de elektronische, fysieke of opslagfaciliteiten van de gebruiker;

- ervoor zorgt dat de klanten van de gebruiker dezelfde maatregelen nemen.

So This Is Flanders biedt de gebruiker, zonder extra kosten, gelijkwaardige gelicentieerde inhoud aan (gelijkwaardig zoals bepaald door So This Is Flanders volgens criteria van commerciële redelijkheid) die onderhevig is aan de voorwaarden van deze overeenkomst.